Regulaminy

Regulamin „Karta Stałego Klienta”
Restauracja Unikatonia Smaki Natury

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Gości restauracji Unikatonia Smaki Natury.
2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Unikatonia Sp. z o.o. ul. Zielonogórska 1, 59-300 Lubin.
3. Program Lojalnościowy obejmuje gości restauracji Unikatonia Smaki Natury należących do Organizatora znajdujących się pod adresem: ul  Zielonogórska 1, 59-300 Lubin.

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację gości restauracji Unikatonia Smaki Natury.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest odebranie Karty Lojalnościowej w restauracji Organizatora, lub po przez dowozu przez kelnera do miejsca dostarczenia zamówionego posiłku.

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym, należy dokonać zamówienia jednego z dań głównych z menu oraz dania dnia, opłacić je i odebrać Kartę Lojalnościową w restauracji Organizatora.
2. Każdy gość, który dokona zamówienia dania głównego z restauracji Unikatonia Smaki Natury należącej do Organizatora i opłaci je, otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Lojalnościowej.
3. Za jedno wydane zamówienie Dnia Głównego (powyżej kwoty 19 zł) należy się jedna pieczątka.
4. Gość otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów (lub dowozu na miejscu u klienta)
5. Po zebraniu przez gościa 5 pieczątek w okresie 18 miesięcy od momentu wydania Karty Lojalnościowej przysługuje jednorazowo darmowy deser i po zebraniu 10 pieczątek danie Obiadowe z menu abonamentowego, które można odebrać w Restauracji Unikatonia Smaki Natury należącej do Organizatora.
6. Nagroda jest do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od założenia karty. Nagroda nie może zostać zrealizowana zastępczo poprzez wypłatę przez Organizatora środków pieniężnych stanowiących równowartość Nagrody.
7. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora mającymi miejsce w okresie ważności – o którym mowa w pkt. 5 – Karty Lojalnościowej. Niniejsza promocja nie dotyczy abonamentów obiadowych. W skład programu wchodzą dania powyżej kwoty 19 .zł

V. REKLAMACJE 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: info@unikatonia.pl 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

ul. Zielonogórska 1
Lubin